Oljeavskiljare

ABC Rör hjälper dig att följa regler och lagar när det gäller oljeavskiljning

Behöver du hjälp?

 

Vi på ABC-Rör monterar, installerar, servar och besiktigar Oljeavskiljare i Stockholm. 

KONTAKTA OSS

 

08 – 92 92 00

Oljeavskiljare

 

Vi hjälper dig att välja rätt oljeavskiljare för att möta de normer och lagar som finns. För verksamheter som arbetar med olja eller i samband med det så är det viktigt att följa de regler som finns för farligt avfall. Det är viktigt både för miljön och för att slippa de straff som en misslyckad inspektion skulle leda till. Om inte olja avskiljs ordentligt från avfallen så kan det leda till många olika problem, däribland att det tar stopp i avloppssystemet.

 

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för att möta kraven i Europeisk standard och svensk standard SS-EN 858. Vi på ABC Rör installerar oljeavskiljare i industrifastigheter, statliga byggnader och hos privat personer för att förhindra utsläpp av spillolja och andra farliga ämnen i dagvattnet.

 

Systemen vi installerar består av en slamdel där vattnet renas genom att sand och andra tyngre partiklar sjunker till botten samt en avskiljande del där olja och annan spill lägger sig på ytan.

 

Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med en oljeavskiljare i Stockholm!

08 - 92 92 00
oljeavskiljare

Tömning av oljeavskiljare

 

För att säkerställa att er oljeavskiljare håller måtten för de regler som är satta av kommunen byter vi alla koalescensfilter vid tömning. Detta gör vi för att förlänga hållbarheten av anläggningen då olja och slam lätt täpper igen filtret.

En oljeavskiljare ska enligt svensk standard SS-EN 858 tömmas när 50 % av slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld vilket brukar betyda en tömning ungefär 1 – 2 gånger per år. Man kan tänkta att man minst en gång per år behöver tömma sin oljeavskiljare.

Besiktiningar av oljeavskiljare

 

Är du orolig att din anläggning för oljeavskiljare är för liten, att det finns risk att olja åker ut eller att den inte fungerar som den ska. Vi på ABC rör utför även certifierade kontroller av nya och befintligt installerade oljeavskiljare.

 

Miljökontoret i varje kommun definierar hur ofta varje oljeavskiljare ska besiktigas. En vanlig intervall är att oljeavskiljaren måste besiktigas var femte år. Vi utför besiktningar på nya och gamla oljeavskiljare efter de regler som sätts av din kommun och enligt svenska standarden SS-EN 858.

Olika typer av oljeavskiljare

 

När vi installerar oljeavskiljare åt dig som kund går vi tillsammans igenom vad ni ska använda den till. Därefter tar vi beslutet om vi ska installera ett klass 1 eller klass 2 system. Oljeavskiljare delas in i dessa två klasser baserat på hur mycket olja som finns kvar i spillvatten eller dagvatten efter själva avskiljningen.

Olika verksamheter har olika krav på sig vilket avgör vilken klass som ska väljas. Det viktiga är att oljeavskiljaren är dimensioneras så att oljan ska hinna stanna på ytan så att avskiljaren kan ta hand om detta enligt regler.

Klass 1

 

En klass 1 oljeavskiljare får efter test släppa igenom restoljepro­dukter med mindre än 5 mg/liter flöde. De oljeavskiljare som har klarat kraven för klass 1 måste använda ett koalescensfilter. Koalescensfiltrets uppgift är att få oljan att gå samman. Då olja är lättare än vatten flyter oljan upp till ytan när den gått ihop. Detta gör det enkelt att slamsuga tanken när den är full då man enbart får upp de ämnen som inte ska finnas i dagvattnet.

Klass 2

 

En klass 2 oljeavskiljare får släppa igenom restoljeprodukter med 100mg/liter flöde. Kraven för en oljeavskiljare av klass 2 system är därmed lägre än för klass 1. Dessa system använder inte ett koalenscensfilter utan arbetar efter en gravimetrisk princip.

Exempelvis om man tvättar med en högtryckstvätt så blir det små oljedroppar som då inte fastnar i ett gravimetriskt system och då krävs en klass 1 oljeavskiljare istället.

Lagar och regler

-oljeavskiljare ska uppfylla

 

Varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta ett antal allmänna hänsynsregler och standarder som alla som ska ha en oljeavskiljare måste följa. Reglerna ställer krav på kunskap, produktval, försiktighetsåtgärder och lämplig lokalisering. När vi på ABC Rör installerar ett system åt dig ser vi till att er oljeavskiljare ska uppfylla dessa regler och följer de lagar som krävs för att du ska få ett godkänt system.

Efter en installation behöver man även följa de regler och krav som finns för besiktning, tömning och kontroller av oljeavskiljare.

08 - 92 92 00
lagar o regler oljeavskiljare

MILJÖPÅVERKAN

 

För att påverka miljön så lite som möjligt är det väsentligt att oljeavskiljaren är dimensionerad för hur mycket olja som kommer att behandlas. Om reningsverken tar emot för höga halter av olja kan det medföra att det sker en försämrad funktion av den biologiska nedbrytningsprocessen och försämrade sjunkegenskaper i slammet. På ABC Rör hjälper vi er att installera rätt storlek på er nya oljeavskiljare så att miljöpåverkan blir minimal från ert system och de lagar och föreskrifter som krävs följs.

VERKSAMHET SOM KRÄVER OLJEAVSKILJARE

 

En oljeavskiljare bör användas i alla verksamheter där det finns risk för utsläpp att olja och kemikalier åker ut i dagvatten eller spillvatten.

Exempel på verksamheter som behöver installera en oljeavskiljare:

 

  • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar och ”Gör-det-själv”-hallar där golvbrunn finns
  • Bensinstationer
  • Verkstäder
  • Tvätthallar
  • Parkeringshus, garage och parkeringsplatser
  • Soptippar där avfall av kemikalier och olja dumpas
  • Vägkorsningar, tunnlar och broar där dagvattnet kan förorenas.

Vanliga frågor om oljeavskiljare

Oljeavskiljaren hindrar att att olja läcker ut i dagvattennätet, spillvatten, avlopp eller vattendrag.

Det finns olika typer av oljeavskiljare men alla avskiljare ser till att oljan flyter upp och lägger sig på ytan medan slam och partiklar sjunker till botten när vatten passerar.

Det finns olika typer av oljeavskiljare och vilken er verksamhet behöver beror bland annat på hur stort vattenflöde som kommer att gå igenom oljeavskiljaren samt vilka kemikalier som används. Våra certifierade kontrollanter i Stockholm kan hjälpa er att hitta rätt oljeavskiljare till just er verksamhet.

Ja den olja och slam som samlas i oljeavskiljaren räknas som farligt avfall och måste därför hanteras av en person med rätt tillstånd.

Oljeavskiljaren bör tömmas så att de alltid fyller sin funktion och ingen olja riskerar att läcka ut i dagvattennätet eller avlopp. Tänk på att tömning måste ske av någon som har tillstånd för transport av farligt avfall. En tumregel bör vara att oljeavskiljaren ska tömmas minst en gång om året. Däremot kan det krävas tömning flera gånger för en del verksamheter.

Reglerna för besiktigande av oljeavskiljare kan skiljas åt mellan kommuner men ofta gäller att oljeavskiljaren ska besiktigas minst en gång vart femte år.

Kontakta oss

 

Våra certifierade kontrollanter för oljeavskiljare finns över hela Stockholm norrort. Kontakta oss idag för en konsultation.

Ring oss: 08 – 92 92 00

 

Maila oss: info@abc-ror.se

oljeavskiljare

Vi utför arbeten i Stockholmsområdet. Bland annat på följande platser: Danderyd  Täby  Vallentuna  Märsta  Åkersberga