Underhåll av oljeavskiljare – Egenkontroll och 5 år besiktning

För att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar korrekt och följer de lagkrav som fastställts behövs regelbunden kontroll samt besiktning vart 5:e år.

Ansvaret för oljeavskiljaren ligger normalt sätt på den verksamhet som använder den. Ibland kan fastighetsägaren vara ansvarig för oljeavskiljaren eftersom den är en fast installation på fastigheten.

Regelbunden vård

Du bör regelbundet utföra underhålls- och kontrollåtgärder av oljeavskiljaren. För att oljeavskiljarsystemet ska fungera korrekt är det viktigt att sköta om anläggningen.

Instruktioner från tillverkaren bör utgöra grunden för de kontroller som behöver utföras. Exempel på kontrollpunkter som bör genomföras var sjätte till tolfte månad.

 • Mäta tjockleken på oljeskiktet
 • Övervaka slamvolymen
 • Kontrollera larmfunktionen och ta vattenprover från utgående vatten.
 • Minst en gång om året bör du se till att tömma oljeavskiljaren
 • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen
 • Byte eller rengöring koalesatorn

Dokumentera vilket underhåll och vilka kontroller du genomför

Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor betraktas som farligt avfall. För farligt avfall finns specifika regler enligt avfallsförordningen. Läs mer om vad som gäller för avfall från verksamheter i SS-EN 858 som är en svensk standard för oljeavskiljare.

5-årsbesiktning av oljeavskiljare

Enligt standarden SS-EN 858 ska oljeavskiljare genomgå en inspektion minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät, fungerar som den ska och rensar utsläppsvattnet från verksamheten.

Även äldre oljeavskiljare som installerades före 2003 då standarden infördes behöver inspekteras. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller uppfyller dagens krav.

I vissa fall kan en så gammal oljeavskiljare behöva bytas ut för att uppfylla reningskraven, och då kan en inspektion inte alltid vara tillräcklig.

Rådgör med inspektionsföretaget innan du beställer en kontroll. Du kan också kontakta miljöskyddsenheten för mer information om standarden.

Rapporten från femårsinspektionen ska skickas in till miljöskyddsenheten.

Behöver ni hjälp med 5 års besiktning eller regelbunden kontroll av er oljeavskiljare? Vänligen kontakta oss på ABC rör.

0
0

Hur använder vi gas i Sverige?

Under 1970-talet började naturgas att utvinnas i Nordsjön, vilket ledde till en ökad tillgång på gas i Europa. På grund av detta började Sverige också undersöka möjligheterna att använda naturgas som en energikälla. I början av 1980-talet byggdes den första naturgasledningen mellan Danmark och Sverige, vilket gjorde det möjligt att importera naturgas till Sverige.

Privat användning av gas i Sverige är dock fortfarande relativt ovanligt, och de flesta bostäder i Sverige värms upp med fjärrvärme, el eller biobränslen.

Det finns dock vissa områden där natur och biogasledningar finns tillgängliga och där det är möjligt att ansluta bostäder till naturgasnätet.

Exempel på sådana områden är Malmö, Helsingborg, Stockholm och Gävle.

Exempel på industrier som använder gas i Sverige inkluderar pappersbruk, livsmedelsindustri, kemisk industri och metallurgisk industri. Det finns också vissa företag som levererar naturgas till industrier i Sverige, såsom Gasum och Göteborg Energi.

Vad är Naturgas?

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildas genom nedbrytning av organiskt material under lång tid. I Sverige har användningen av naturgas varit relativt begränsad jämfört med andra länder, eftersom landet har haft tillgång till andra energikällor som vattenkraft, kärnkraft och biomassa.

Vad är Biogas?

Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom rötning av organiskt material, såsom matavfall, gödsel, och andra organiska restprodukter. Biogas består huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2), och kan användas som bränsle för olika ändamål.

Sedan dess har användningen av natur och biogas ökat i Sverige, särskilt inom industrin och för uppvärmning av bostäder.

I Stockholm är Cirka 80% av gasen i rören är biogas, vilket innebär att andelen fossilfri gas ökar successivt. Målet är att använda 100% biogas i gasnätet.

Visionen om ett helt grönt gasnät är på god väg att uppnås då efterfrågan på biogas ökar och utbudet blir större. Stockholms Stads miljömål om att vara fossilfritt år 2030 är inom räckhåll tack vare den ökade användningen av biogas. Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom rötning av organiskt material och används främst inom fordonsindustrin och inom industrin och fjärrvärme. Biogasproduktionen är i stor utsträckning koncentrerad till regioner med hög koncentration av lantbruk och livsmedelsindustri.

Är ni intresserade av att ansluta er BRF till gasnätet i Stockholm eller behöver rådgivning om er existerande anslutning, är ni mer än välkomna att kontakta oss.

0
0

Vad kostar relining?

Kostnaden för relining av era rör kommer variera beroende på flera faktorer såsom längden på rören, deras diameter, antalet avlopp, vilket företag som utför arbetet samt inte minst vilken teknik de använder sig av.

Ett normalt pris för relining ligger i spannet 25,000 – 50,000 per lägenhet.

Andra faktorer som kan påverka kostnaden inkluderar vilken typ av material som används för reliningen, om det finns några förberedande arbeten som behöver göras innan reliningen, och om det finns några andra problem med rören som behöver åtgärdas.

Om relining

Strumpmetoden även kallad “strumpinfodring” eller “strumpförfarande” är en process där en “strumpa” med härdplast blåses upp inuti det befintliga röret. Strumpan består vanligtvis av en polymerfiberduk som är impregnerad med plast som härdar. När strumpan blåses upp inne i röret härdar plasten och bildar en ny yta i röret.

Denna metod passar bäst till rör som är relativt raka och har en jämn diameter.

Sprutmetoden, även känd som “CIPP” (Cured-In-Place Pipe) är en process där en polymerbeläggning appliceras på insidan av det befintliga röret. Beläggningen består av flera tunna lager av ett polymerharts som härdar och bildar ett nytt rörfoder när det härdar.

Denna metod används ofta för rör som har en ojämn yta eller som har många krökningar och vinklar, eftersom beläggningen kan appliceras på ett sätt som följer rörets form.

Både strumpmetoden och sprutmetoden är effektiva och hållbara metoder för att renovera gamla avloppsrör utan att behöva gräva upp och byta ut dem. Vilken metod som är lämpligast beror på rörets tillstånd, form och läge. En rörmokare eller rör-reliningsspecialist kan undersöka rören och rekommendera den bästa metoden för att renovera dem.

Skillnad emellan relining och stambyte

Relining innebär att man lägger till ett nytt rör inuti det befintliga röret genom att applicera en härdplast eller polymerbeläggning på insidan av det gamla röret. Denna beläggning härdar och bildar en yta som fungerar som ett nytt rör inuti det gamla.

Stambyteinnebär att de gamla rören helt tas bort och ersätts med nya rör. Detta är vanligtvis en mer omfattande och kostsamt process än relining. Stambyte är nödvändigt om de gamla rören är alltför skadade eller slitna för att kunna renoveras genom relining.

I allmänhet kan man säga att relining är en mindre omfattande och mindre kostsam process än stambyte, men det är också viktigt att notera att valet mellan de två alternativen bör bero på rörens tillstånd, livslängd, placering och andra faktorer.

En rörmokare eller reliningsspecialist kan undersöka rören och ge rekommendationer om vilket alternativ som passar bäst för din situation. Därtill bör man, innan man anlitar en entreprenör dubbelkolla med sitt försäkringsbolag om valet av metod kommer påverka ens försäkringskostnader, samt om försäkringens omfattning på något sätt förändras.

Behöver ni hjälp med att utvärdera metod. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med en undersökning av rören och rekommendera vilken teknik vi tror skulle ge bäst resultat i längden.

0
0

Isolera vattenrör mot kyla – Vad ska man tänka på?

Det bästa sättet att förhindra dina vattenrör från att frysa är genom att isolera rörsystemet så att kylan inte kommer in. Frusna rör är ett stort problem, inte minst om de går i sönder pågrund av isbildning i rören. Att låta se över dina rör av kunnig vvs montör för att minimera risken för sönderfrusna ledningar är en bra idé.

Frostfritt djup- är det alltid möjligt?

I Sverige har vi många månader med låga temperaturer där det ofta går långt under fryspunkten för vatten. När rörsystem byggs är det önskvärt att de placeras med ett djup ner till frostfritt. Det är inte alltid möjligt att genomföra då marken inte tillåter det djupet, samt att frostdjup även kan variera utifrån vinterns kyla och vart i landet du bor.

Om frostfritt djup inte är möjligt

Att bara förlita sig på frostfritt djup är tyvärr inte 100% tryggt men en bra start. Vid vissa platser kommer rören att behöva vara över den nivån. Det rör sig om när de ska anslutas till fastigheter och även dra in rör i fastighetens ytterväggar. Då krävs det andra isolerande alternativ. Något som inte alla husleverantörer erbjuder eller som tidigare inte gjort på t.ex. stugor eftersom räknats som sommarbostad och inte permanentboende.

Hur isolerar du rören bäst

Enklaste och bästa sättet är att det isoleras och placeras rätt från början vid installation, men ibland står man inför situationen att det behövs i efterhand. Då finns flera olika metoder att välja på. Valet av material och metod beror på dina förutsättningar. Men vi på ABC-rör står redo att hjälpa er och vägleda genom processen.

 • Frostfritt djup- Rör placeras under en marknivå på 500mm, beroende på vart du befinner dig geografiskt.
 • Rörisolering- finns i flera olika utförande och du finner olika lösningar på vanliga byggvaruhus. Det finns allt från Rockwool, termisk bubbelfolie, isoleringsstrumpa och flera olika fukttåliga isoleringsskivor.
 • Värmekabel- är som det låter en kabel som placeras i eller i anslutning till rören som kan utsöndra värme för att förhindra att kyla tränger in.
 • Placering av rören- i husväggar och husgrunder är det bra att rören placeras innanför isoleringen och inte dras utanför i luftspalten som finns mot fasadens ytskikt. Rör bör även monteras med fall där det inte är avsett för vatten att stå.

Se över dina rör för att

Naturlagar och fysik är avgörande och inget du själv kan påverka, vatten fryser om vi inte tillför energi som rörelse eller värme. Det måste vi förhålla oss till, naturlagarna kompromissar inte. Vi på ABC-rör råder alla att utgå ifrån värsta tänkbara vinterscenario när det kommer till isolering av all vvs-dragning utomhus.

Sammanfattning isolera vattenrör mot kylan

Investeringen i att isolera sina rör för att vattnet inte ska frysa är bland det mest prisvärda du kan göra inom vvs i huset, stugan eller fastigheten. Har det väl frusit kan skadorna och återställandet av funktion bli både omfattande och långt mer kostsamma för dig som innehavare än att förse rören med isolering innan skadan uppstår.

0
0

Högtryckstvätt avloppsrensare – Hur gör man?

Högtryckstvättar vid stopp i avlopp eller andra rör är ett alternativ du kan använda. Frågan är mer om du bör göra det? Genom att införskaffa rätt tillbehör minskar du risken av att något rör går sönder eller att problemet förvärras, men anlita gärna en fackman för uppdraget redan från början innan skador uppstått.

Första stegen vid stopp i avlopp

 1. Försök enkel rengöring med händerna (mekanisk rengöring)
 2. Husmorstips som fettlösande diskmedel
 3. Vaskrensare, rensband eller rensspiral som finns att köpa för hemmabruk

Fortfarande stopp- Hur gör du?

Då kan rengöring med högtryckstvätt av dina rör innan samtalet till spolbilen vara ett alternativ, men troligen inte det bästa eller det minst riskfyllda valet. Men om du ändå väljer att göra det själv tänk då på att:

 1. Kolla upp om din försäkring täcker eventuella skador och hur du skall gå tillväga för att spolningen skall anses vara fackmannamässigt utförds.
 2. Välj en högtryckstvätt med avloppsrensare anpassat för ändamålet.
 3. Samla på dig information om hur du använder slangen på rätt sätt i rören för att inte orsaka skador på kopplingar eller material som försluter systemet, försäkringar täcker inte den formen av skador som du orsakat själv.
 4. För slangen sakta framåt i röret med trycket och vattnet igång, för slangen sakta och låt munstycket rengöra rören från innehåll som finns på rörväggarna.
 5. Munstycket på slangen arbetar både framåt och bakåt för att lösa upp proppar och avlägsna den materia som ansamlats.
 6. Arbeta dig långsamt framåt även om det går smidigt.
 7. Vid kopplingar och vinklar är det viktigt att anpassa hastigheten då det lättast bildas ansamlingar där och att rörsystemet har sina svagaste punkter just vid dessa passager.
 8. När du upplever att vattnet rinner undan i normal hastighet igen behöver du inte fortsätta mer.

Högtryckstvättar

Märke på högtryck är inte avgörande för resultatet och inte heller är det alltid den med kraftigast tryck som är lämpligast.

Rör- avloppsrör material

Är det rör som nyligen installerats eller rörsystem som har årtionden på nacken? Det är viktigt att ha i åtanke om du verkligen ska utsätta rören för högt vattentryck med hjälp av en högtryckstvätt. Var noga med att du hela tiden använder produkter avsedda för uppdraget.

Välj en slang som passar ditt behov, både i längd och dimension. Slangen kommer kanske behöva vara lång för att nå fram till stoppet. Avlopp är inte raka utan innebär även kopplingar och vinklar.

Styrkan av att anlita fackman

Rör är de system i hushåll och lokaler och övriga byggnader som ska kunna transportera vatten på ett säkert sätt för att minska risken för läckage och skador.

Kommer din försäkring att täcka om det uppstår en läcka vid ditt användande av en högtryckstvätt i avloppssystemet, det troligaste svaret är nej. När en fackman utför dessa typer av arbeten har de erfarenhet av vad de behöver och vilka tillbehör som passar just ditt system och rätta försäkringarna vid en olycka.

Att underhålla avlopp och rengöra regelbundet är en bra sak att kunna, att lösa upp större problem kan vara en trygghet i att överlåta till erfarna med försäkringar utifall det skulle gå tokigt. Vatten kan snabbt skada om rör börjar läcka.

0
0

Vad är PEX rör

Vad är PEX rör egentligen. PEX är en förkortning av tvärbunden polyeten och syftar till det plastmaterialet rören är tillverkat av. I tvärbunden polyeten har materian genomgått tvärbindningar för att förbättra förmågan att möta varma och kalla temperaturer utan att deformeras.

PEX står för

PEX står för plastmaterialet tvärbunden polyeten, ett material som används mest för isolation av elektriska kablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer.

Materialet har hög isolationsförmåga och kan använda för rörledningar som utsätts för korrosionsrisk.

Vad används PEX rör till?

PEX rör ersätter i huvudsak kopparrör som tidigare använts i system till:

 • Tappvatten
 • Värme, kyla, radiatorer och annan VVS dragning
 • Nyproduktion och renovering

Vilka egenskaper gör PEX rör så användbara

 • PEX röret klarar höga och låga värmetemperaturer och trycket som kopparrören innan var ensamma om att klara.
 • PEX röret är fria från bly och andra tungmetaller
 • Du slipper avvikande lukter och smaker av vatten som går via PEX rör.
 • PEX rör är elastiskt dämpande vid start stopp på kranar och minskar därför slitage vid kopplingar och andra anslutningar.
 • Vid brand utvecklas inte giftiga plastgaser som för andra plaster med dessa PEX rör.
 • Dessa PEX rör underlättar installationen för VVS montören då de är lätthanterliga och följsamma till skillnad från tidigare rör vid rördragningar. Flexibiliteten ger dig möjliga lösningar som passar just ditt projekt.
 • Förväntad hållbarhet på över 50 år.

Kopparrör är kompatibelt med PEX rör

Koppling mellan befintliga rörstammar som består av kopparrör och utbyggnad reparation av anslutande system kan ersättas med PEX rör.

PEX rör i rör

Rör i rör eller RIR som det kallas används vid flera olika installationer. När de befintliga rören behöver förstärkas men när behovet av att dra om ledningen inte finns. RIR gör det lätt att dra och man slipper kapa befintliga kopparrör som ger risk för att inte stammar förblir täta.

PEX rör utifrån miljöaspekter

Materialet tillverkas utifrån de tuffa miljökrav som idag krävs för att certifieras.

Det har klassats som det bästa valet till VVS anläggningar ur miljö och hälsosynpunkt. Tillverkningen och energiåtervinningen av PEX rör har låg miljöpåverkan.

PEX rör finns i olika dimensioner och med nivå grad av isolering, ta hjälp av kunnig fackman för att optimera användningen och minska eventuellt värmespill.

Stödhylsa för PEX rör

Stödhylsans funktion är att ge stadga när kopplingar dras åt med klämringar mot röret. Klämringen kupas och röret behöver då stöd inifrån vilket en stödhylsa gör.

Råd vid privat installation av PEX rör

Får du koppla helt på egen hand eller finns det regler som styr vem som får dra och installera det som du planerar att göra?

Det finns naturligtvis exempel på dragningar och projekt som de flesta kan utföra på egen hand. När inga risker för läckage eller påverkan på andras installationer finns.

 1. Som att leda bort vatten från stuprännor
 2. Bygga sig ett utekök som används sommartid där installationen är helt synlig för upptäckt av läckage.

Vanliga frågor om PEX rör

 1. Vad är PEX rör avsedda till för användningsområden?VVS och till viss del EL.
 2. Uppfyller PEX röret helt branschens krav på kvalité?Ja, PEX rör är godkända att använda i Sverige.
 3. Varför finns skyddsrör i flera färger?Färgerna är regelstyrda och står för vad som transporteras innanför skyddsröret. Exempel kan vara el, avlopp eller dricksvatten.
 4. Hur mycket värme klarar röret?Från -40 till +90, beteende och karaktär skiljer sig åt i materialet även inom detta spann.

Slutord 

Korrekt val av dimension och till ändamål inom VVS är PEX rören ett bra alternativ och passar även ihop med de flesta andra rör genom kopplingar som tagits fram. Vid installation inom VVS gäller det att göra arbetet korrekt och utifrån gällande regler för att försäkringar ska gälla. Innan du påbörjar kopplingen sök vad som gäller för just ditt projekt.

Har du några frågor eller går i tankar om VVS installation tveka inte att kontakta oss.

0
0

Hälla varmt vatten i avloppet – Funkar de?

Om du med varmt vatten menar att hälla kokande vatten i avloppet överväg då att låta bli eftersom värmen i värsta fall kan kröka dina rör och i somliga fall leda till långt värre problem. Det är visserligen sant att tillräckligt varmt vatten löser upp fett, men det är inte särskilt effektivt mot hår, matrester och härdat fett om de inte spolas kontinuerligt och under högt tryck.

Att hälla varmt vatten i avlopp är i paritet med många andra klassiska husmorsmetoder sällan mirakellösningar. Tumregeln för att bli av med stopp i avloppet är att antingen ta bort stoppet med dina händer eller eller spola bort det med högt tryck.

Rensa avloppet själv

Vill du sköta avloppen själv, då är rådet att underhålla innan det går så långt så det blir stopp.

 • Ta bort hår och smuts mekaniskt med händerna eller enklare verktyg för ändamålet som vaskrensare, rensspiral eller rensband finns att köpa för hemmabruk.
 • Tänk på att andra kan påverkas av dina val då rörsystemen leder vidare ut från den toalettstol och diskho du har framför dig.
 • Allt är inte lämpligt att hälla ner i avlopp, varken i vasken, diskhon eller toalettstolen. Oftast tänker vi inte på det innan det är försent.

 

Tips vid stopp i avloppet

Ta reda på vilket material hela rörsystemet består av innan du börjar, inte bara de uppenbara delarna av avloppet. Är det gjutjärnsrör innan -70talet, -90 talets plast eller de nuvarande PEX-rören av kolfibrer du har, eller är rören lagade genom relining? Det är avgörande för vilken metod som är bäst anpassad.

 • Använd för ändamålet rätt utrustning.
 • Om något går fel. Är vi försäkrade?
 • Kontakta en rörmokare som är behörig när det gäller försäkringsaspekter vid eventuella vattenskador av, med eller i samband med åtgärden.

 

Husmorsmetoder

Skafferiets innehåll kan ha avloppsrensande effekter till viss del, men bikarbonats slipande egenskap och kemiska reaktion med ättika och vinäger är sannerligen ingen kvickfix vid omfattande avloppsstop. Dock kan vinäger istället ha en negativ inverkan på silikon som ofta ingår i det material som rörsystem tätas med. Citronsyra har visat sig lösa upp kalkavlagringar men kalk är inte den vanligaste anledningen till stopp.

 • Kaustiksoda fräter inte bara effektivt på fett, hår och matrester utan kan även orsaka skador på materialet i avloppssystemet. Kemikalieinspektionen avråder från användning av preparatet då det är korrosivt för metaller och kan ge allvarliga frätskador på hud och ögon vid stänk på användaren.

 

Rådfråga en rörmokare

Kontaka oss, vi finns behjälpliga vid frågor och oklarheter.

0
0

Gasspis – Hur funkar den?

En gasspis kan i sin enkelhet framstå som simpel men vid närmare anblick är mer komplex. En gasspis anses av många vara den spisvariant som levererar bäst resultat för den som önskar ett exakt och omedelbart resultat för värmen vid matlagningen.

Hur får man gas till sin gasspis?

Det vanligaste sättet att få gas till sin gasspis är genom stadsnätet. Det finns dock bara i de tre största storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Alternativet till stadsnätet är gasoltuber. Det finns en rad saker som man bör tänka på vid installation av gasspis och gasoltuber och som går att läsa i en separat artikel här.

Vilka olika slags gasspisar finns det?

Gasspis skapar värme genom att gasbränsle förbränns i en öppen låga när en blandning av gas och syre släpps genom små gasöppningar vid kokplattorna på spisen.

Gasspisar krävde förr att man tänder gasblandningen med en tändare eller tändsticka. Numera finns det gasspisar som har ett inbyggt elektriskt tändningssystem som aktiveras genom ett tryck som skapar en gnista.

Gasspisar finns i olika storlekar där särskilt bredden brukar skilja sig mot elspisar. Det är vanligt att välja en gasspis som är 90 cm bred för att få fler brännare och ugnar med olika ugnsvolym. För mindre kök finns självklart spisar som av utrymmesskäl passar 60 cm breda utrymmen.

Stilen varierar mycket i design, färg, material och utseende. De finns i rostfritt stål och i olika färger. Gasbrännare vara i gjutjärn eller mässing. Du kan ha 4 – 6 brännare. Har du fler än fyra gasbrännare brukar en dem vara en wokbrännare. Det finns även spisar med elektriskt stekbord och elektriska ugnar. Eller så har man en separat gashäll och en separat elektrisk ugn.

Spis och ugn kan även erbjuda elektroniska funktioner, kylfläkt, kompletterande produkter och mycket annat som en modern spis ska kunna erbjuda.

Fördelar med gasspis?

 • Omedelbar värmekorrigering vid matlagningen.
 • Matlagning fungerar även vid strömavbrott.
 • Förbrukar inte särskilt mycket energi (innan köp se angiven energiklass) vilket gör den både billigare än elspisen och snällare för miljön.
 • Många gasspisar har multifunktionsugn med både varmluft och grill som kan användas till allt från upptining, grillning och gratinering men även elektronik för belysning, timer och andra slags funktioner.
 • Du behöver inte byta ut kastruller och pannor som ofta krävs för nya elspisar.

Nackdelar med gasspis?

 • Kräver särskild anslutning till stadsnät eller separat gasoltub. Moderna gasspisar behöver även en elanslutning för elektroniken.
 • För gasoltuber krävs särskilda regler och högre grad av kontroller.
 • Initialt dyrare beroende på hur komplex installation som krävs. Ofta kostar även spisen mer än en vanlig elspis.

Gasinstallationer

Vi hjälper flertalet kunder både privat och kommersiellt med gasinstallationer. Har ni frågor eller behöver hjälp, ring eller maila.

0
0

Golvvärmesystem – Vad ska man tänka på?

Golvvärme är ett uppskattat sätt för att värma upp sin bostad. Det ger en behaglig värme som redan de gamla grekerna, och sedan romarna, uppskattade och hittade ett system för. Vid utgrävningar har man hittat avancerade och över 2000 år gamla lösningar för att skapa skönare inomhusklimat genom golvvärme.

Så här fungerar golvvärmesystem

Tanken med golvvärme är att värmen ska distribuerats på ett energieffektivt och behagligt sätt. Det finns olika typer av system att installera för att värma upp golv; genom varm luft, vattenburen golvvärme och genom elslingor i golvet. Golvvärmen passar med material som leder värme bra som klinker och kakel, trägolv är inte lika bra.

Vilket golvvärmesystem ska jag välja?

Det viktigaste att tänka på när man ska välja golvvärmesystem är isoleringen.Vattenburet golvvärmesystem kräver mer bygghöjd i golven än elslingor.

Vad är bra med med ett golvvärmesystem?

 • Varmt golv ger högre komfort och jämnare fördelning av värmen i rummet.
 • Blött golv torkar snabbare.
 • Inga element som är ivägen vid inredning.
 • Upplevd högre komfortvärme gör att man kan sänka inomhustemperaturen.
 • Verkningsgraden hos värmepumpen ökar om den kan leverera lägre temperatur, vilket golvvärmesystem gör jämfört med element.

Vilka nackdelar finns med golvvärmesystem?

 • Dyrare installation.
 • Golvvärme är ett trögt värmesystem. Det tar längre tid att ändra temperaturen i rummet än traditionella radiatorer.
 • Kräver oftast en bättre isolering. Slarvar man riskerar man att skapa fuktvandring i väggar eller till andra rum.
 • Krångligare och dyrare att reparera.
 • I källare behövs oftast en ny effektivare isolering men golvplattan kan vara för tunn för att gräva ur eller takhöjden för låg för att bygga upp den golvnivå som krävs för detta.

Vad ska man tänka på när man väljer golvvärmesystem?

 • Oavsett konstruktion krävs det att golvet är välisolerat för att inte värmen och energin förflyttar sig åt motsatt håll.
 • Källargolv får inte vara för fuktig. Innan du påbörjar, kontakta en fackman som kan kontrollera golvfukten!
 • Om du har drag från fönster eller väggar kan golvvärme upplevas som svalare än värme från radiatorer.
 • Äldre hus befintliga värmekällor och isoleringsmöjligheter får ofta avgöra vilket val av golvvärmesystem du kan välja.
 • För en liten yta eller badrum, hall, kök och uterum är oftast eluppvärmt golvvärmesystem den bästa lösningen.
 • För större ytor eller för hela huset är istället vattenburen golvvärme att föredra.

Du kan kombinera vattenburen golvvärme och elvärme för att få varma badrumsgolv även under sommaren. Man kan också separera badrumsgolvet från husets övriga uppvärmning. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt system!

0
0

Gasoltuber hemma – Vad bör man veta?

Gasoltuber – Vad man bör veta

Det finns viktiga regler hur man ska förvara och använda gasoltuber i hemmet. Gasol kan användas för gasspisar, grillar och terrassvärmare.

Gasol är det svenska handelsnamnet på en gasblandning som består i huvudsak av propan eller butan. Det är petroleumprodukt som finns i naturgas eller råolja och är luktfri vid utvinningen. Därför tillsätts ett luktämne så att man lättare ska upptäcka ett läckage. När man komprimerar gasolen övergår den från gas till vätska.

Man fyller aldrig gasolflaskor helt och hållet utan sparar knappt 20% så att gasen kan expandera vid en temperaturhöjning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar eller rörsystem expanderar vätskan 250 gånger i volym. Det skapar en så stor tryckhöjning att det kraftigt ökar risken för att något ska gå sönder.

Förvara alltid gasolbehållare upprätt så att säkerhetsventilen fungerar korrekt. Gasolen är inte giftig men den är tyngre än luft. Läcker den ut samlas gasen på låga punkter där syret trängs bort.

Om ventilationen inte är tillräcklig vid gasolförbrännig bildas kolomonoxid. I ett begränsat utrymme leder det till kvävningsrisk.

Regler vid förvaring av gasoltuber för privatpersoner

 • Gasolflaskor får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Maximalt 30 liters gasolbehållare är tillåtna, för större flaska krävs tillstånd. Gasoltub för villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Du får maximalt ha två stycken P11.

Gasol i hemmet

Rekommendationen är att en gasolflaska ska leverera 1 kg gasol per timme. Om det bildas frost eller is på utsidan av gasolflaskan betyder det att man tar ut för mycket gasol som gör att vätskan inte hinner omvandlas till gas och som i sin tur innebär att den kyls ner och trycket sjunker. Till slut är flasken helt trycklös trots att det finns vätska kvar.

Mer som är bra att veta om gasol:

 • Den inre kärnan i lågan ska vara blågrön till färgen vid förbränning. Ser du gula inslag i lågan ska gasolprodukten till service. Kontakta oss, hos ABC Rör får du hjälp!
 • Alla gasolanläggningar kräver årlig tillsyn och du bör göra ett täthetsprov varje år och varje gång du byter gasolflaska. En läckindiktator ska alltid monteras i ett gasolsystem. Man kan komplettera med en gasolvarnare som larmar vid ett läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln.
 • Användning av gasol i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser där kravet för gasbehållaren är max 5 liter (blå tub).
 • Rörledningarna ska vara synliga, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage.

Vi på ABC Rör hjälper dig gärna med mer information om gasol och tillhörande produkter till hemmet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

0
0