Underhåll av oljeavskiljare – Egenkontroll och 5 år besiktning

För att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar korrekt och följer de lagkrav som fastställts behövs regelbunden kontroll samt besiktning vart 5:e år.

Ansvaret för oljeavskiljaren ligger normalt sätt på den verksamhet som använder den. Ibland kan fastighetsägaren vara ansvarig för oljeavskiljaren eftersom den är en fast installation på fastigheten.

Regelbunden vård

Du bör regelbundet utföra underhålls- och kontrollåtgärder av oljeavskiljaren. För att oljeavskiljarsystemet ska fungera korrekt är det viktigt att sköta om anläggningen.

Instruktioner från tillverkaren bör utgöra grunden för de kontroller som behöver utföras. Exempel på kontrollpunkter som bör genomföras var sjätte till tolfte månad.

  • Mäta tjockleken på oljeskiktet
  • Övervaka slamvolymen
  • Kontrollera larmfunktionen och ta vattenprover från utgående vatten.
  • Minst en gång om året bör du se till att tömma oljeavskiljaren
  • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen
  • Byte eller rengöring koalesatorn

Dokumentera vilket underhåll och vilka kontroller du genomför

Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor betraktas som farligt avfall. För farligt avfall finns specifika regler enligt avfallsförordningen. Läs mer om vad som gäller för avfall från verksamheter i SS-EN 858 som är en svensk standard för oljeavskiljare.

5-årsbesiktning av oljeavskiljare

Enligt standarden SS-EN 858 ska oljeavskiljare genomgå en inspektion minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät, fungerar som den ska och rensar utsläppsvattnet från verksamheten.

Även äldre oljeavskiljare som installerades före 2003 då standarden infördes behöver inspekteras. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller uppfyller dagens krav.

I vissa fall kan en så gammal oljeavskiljare behöva bytas ut för att uppfylla reningskraven, och då kan en inspektion inte alltid vara tillräcklig.

Rådgör med inspektionsföretaget innan du beställer en kontroll. Du kan också kontakta miljöskyddsenheten för mer information om standarden.

Rapporten från femårsinspektionen ska skickas in till miljöskyddsenheten.

Behöver ni hjälp med 5 års besiktning eller regelbunden kontroll av er oljeavskiljare? Vänligen kontakta oss på ABC rör.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.