Hur använder vi gas i Sverige?

Under 1970-talet började naturgas att utvinnas i Nordsjön, vilket ledde till en ökad tillgång på gas i Europa. På grund av detta började Sverige också undersöka möjligheterna att använda naturgas som en energikälla. I början av 1980-talet byggdes den första naturgasledningen mellan Danmark och Sverige, vilket gjorde det möjligt att importera naturgas till Sverige.

Privat användning av gas i Sverige är dock fortfarande relativt ovanligt, och de flesta bostäder i Sverige värms upp med fjärrvärme, el eller biobränslen.

Det finns dock vissa områden där natur och biogasledningar finns tillgängliga och där det är möjligt att ansluta bostäder till naturgasnätet.

Exempel på sådana områden är Malmö, Helsingborg, Stockholm och Gävle.

Exempel på industrier som använder gas i Sverige inkluderar pappersbruk, livsmedelsindustri, kemisk industri och metallurgisk industri. Det finns också vissa företag som levererar naturgas till industrier i Sverige, såsom Gasum och Göteborg Energi.

Vad är Naturgas?

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildas genom nedbrytning av organiskt material under lång tid. I Sverige har användningen av naturgas varit relativt begränsad jämfört med andra länder, eftersom landet har haft tillgång till andra energikällor som vattenkraft, kärnkraft och biomassa.

Vad är Biogas?

Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom rötning av organiskt material, såsom matavfall, gödsel, och andra organiska restprodukter. Biogas består huvudsakligen av metan (CH4) och koldioxid (CO2), och kan användas som bränsle för olika ändamål.

Sedan dess har användningen av natur och biogas ökat i Sverige, särskilt inom industrin och för uppvärmning av bostäder.

I Stockholm är Cirka 80% av gasen i rören är biogas, vilket innebär att andelen fossilfri gas ökar successivt. Målet är att använda 100% biogas i gasnätet.

Visionen om ett helt grönt gasnät är på god väg att uppnås då efterfrågan på biogas ökar och utbudet blir större. Stockholms Stads miljömål om att vara fossilfritt år 2030 är inom räckhåll tack vare den ökade användningen av biogas. Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom rötning av organiskt material och används främst inom fordonsindustrin och inom industrin och fjärrvärme. Biogasproduktionen är i stor utsträckning koncentrerad till regioner med hög koncentration av lantbruk och livsmedelsindustri.

Är ni intresserade av att ansluta er BRF till gasnätet i Stockholm eller behöver rådgivning om er existerande anslutning, är ni mer än välkomna att kontakta oss.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.