värmepump

Oljeavskiljare vad gäller

När krävs det oljeavskiljare?

Här ska vi gå genom vad som gäller för oljeavskiljare, hur de fungerar och vem som måste ha en oljeavskiljare.

 

En oljeavskiljare är viktig i verksamheter som använder sig av oljor, eftersom utsläpp av dessa i ledningsnätet kan störa vattenreningen i kommunens anläggningar och därmed orsaka stor skada i våra vattendrag.

 

En oljeavskiljare fungerar enligt den normalgravimetriska principen, det vill säga att ämnen som är lättare än vatten flyter upp till ytan, medan slammet som är tyngre än vatten sjunker till botten. För att klara kommunernas riktvärden behöver de lättare ämnena på ytan samlas ihop på något sätt så att de inte följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren.

 

En oljeavskiljaranläggning ska genomgå service av entreprenör regelbundet. Restavfallet efter tömning räknas som farligt avfall och får endast transporteras av transportör med tillstånd.

 

Eftersom det finns en kontrollerande myndighet för oljeavskiljare ska tillsyn, underhåll, reparationer, tillbud med utsläpp och det avfall som uppstått (både olja och slam) dokumenteras så att det finns tillgängligt för kontroll.

Service och installation av oljeavskiljare

Om ni behöver hjälp med installation eller service av oljeavskiljare är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper gärna er med allt som rör er oljeavskiljare, till exempel mätning av slam- och oljelagertjocklek, funktionskontroll av larm och rengöring och byte av eventuellt koalescensfilter. Vi dokumenterar även utfört arbete på ett adekvat sätt.

Klass 1 avskiljare

Det finns två olika klassningar av oljeavskiljare, klass 1 och klass 2. Klass 1 har förutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel även ett koalescensfilter eller lameller för att samla upp oljan och övriga lätta ämnen och behålla dem i oljeavskiljaren. I det utgående vattnet från oljeavskiljaren får resthalten mineralolja (vilket är detsamma som opolära kolväten) vara högst 5 mg/l.

Klass 2 avskiljare

I klass två-oljeavskiljare finns det, precis som i klass 1, en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel, men däremot saknas det lameller och koalescensfilter för att samla upp de lättare ämnena på ytan, vilket gör att mer av de lättare ämnen följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren. Denna typ av oljeavskiljare klarar inte kommunernas lokala riktvärden, och ska alltså inte användas.

Vilka verksamheter behöver oljeavskiljare?

Alla verksamheter som på något sätt riskerar utsläpp eller oljespill till avloppsnät eller natur ska ha oljeavskiljare. Kravet gäller både för existerande och ny verksamhet, samt om existerande verksamhet flyttar till en ny lokal.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare är

● Fordonstvättar
● Bensinstationer
● Garage med avlopp
● Olje- och kemikaliedepåer
● Spolplattor
● Dagvatten från större vägkorsningar

Kontakta oss om ni har några frågor

Vi har stor kompetens inom oljeavskiljare, både vad gäller deras funktion och om regelverket som gäller för dem. Har ni några frågor svarar vi mer än gärna på dem. Kontakta oss för allt som rör oljeavskiljare!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.